Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť VÝKOV, s.r.o., M. Marečka 7 Bratislava 841 08, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel : Sro , Vložka číslo:  11447/B, IČO: 35 695 358, DIČ: 2020348660, IČ DPH: SK2020348660 (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web stránok predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Objednávanie

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke tileme.sk (ďalej len webstránky),  priamym nákupom na e-shope, alebo mailom na info@tileme.sk.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 48 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť cez mail, ktorý pošle predávajúcemu na emailovú adresu info@tileme.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci pošle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 3 pracovných dní.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu bezodkladne vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.

3. Ceny

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny tovarov a služieb na webovej stránke tileme.sk sú úvedené vrátane DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena závisí od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a miesta doručenia. Presnú cenu poštovného uvedie predávajúci v cenovej ponuke pred uzatvorením objednávky. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. Platby

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci nasledovne:

a) Prevodom na účet predávajúceho. Platba je možná iba v mene EURO.
b) Použitím platobnej brány v nákupnom košíku na webstránke.

4.2 Daňový doklad (faktúru) v tlačenej podobe prikladá predávajúci pri odoslaní  zásielky k tovaru – v priehľadnej obálke v rámci balenia.

5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar, ktorý je skladom, bude vyexpedovaný do 5 dní po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie (obdržanie sumy za tovar na účte).

5.2. V prípade, ak si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o dobe dodania.

Tovar

Na povrchu obkladačiek sa na niektorých typoch glazúr vyskytujú drobné prasklinky, tieto prasklinky sú ich prirodzenou súčasťou. Časom sa môže sieť praskliniek zhusťovať. Tieto prasklinky nijakým spôsobom nepoškodzujú ani neovplyvňujú kvalitu produktu. Drobné odchýlky vo veľkosti obkladov, farbe, alebo v štruktúre sú neoddeliteľnou súčasťou ručne robených obkladov.

Ručne robené obkladačky nie sú určené na podlahy, na použitie do bazénov, sáun a na fasády objektov. Obkladačky majú dekoratívny charakter, sú určené na obkladanie stien a povrchov, ktoré nie sú nadmerne zaťažované.

Námietky týkajúce sa farebného prevedenia, veľkosti či tvaru musia byť oznámené pred inštaláciou obkladu.

Inštaláciou obkladu kupujúci akceptuje tovar v dodanej kvalite a prevedení.

Pri čistení sa nesmú nepoužívať agresívne a abrazívne čistiace prostriedky, je potrebné sa vyhnúť prostriedkom s obsahom rôznych kyselín. Na čistenie taktiež sa nesmú používať drôtené kefy.

Obkladačky je možné čistiť jarovou vodou, prípadne iným odmasťovačom na prírodnej báze (prírodné, ekologické čistiace prostriedky).

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou službou, poštou alebo osobným odberom v Bratislave.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho (Adresa doručenia). Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade viditeľného porušenia obalu je povinný tovar na mieste reklamovať u kuriéra (spísaním reklamačného dokumentu).

6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinenej prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, a iných súčastí dodaného tovaru).

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy).
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, balné, príp. poistenie, …).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky cenu zaplatenú za tovar  (z faktúry).

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Kupujúci nemá nárok na odstúpenie od vybavenej objednávky do 14 dní bez udania dôvodu v prípade, že bol produkt vyrobený na mieru podľa presných požiadaviek kupujúceho.

8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (faktúra).

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním alebo nevhodnou manipuláciou s tovarom.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

8.5 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.6 Postup reklamácie:

8.6.1. Čo najskôr nás informovať na našej emailovej adrese info@tileme.sk o chybe výrobku. Pridajte popis, prípadne fotografie.

8.6.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.tileme.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky na tejto stránke a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón a emailová adresa. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zadarmo odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to emailom.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava a Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike v Bratislave, dňa 1.1.2024.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.3 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.4 Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Dátum účinnosti tohto znenia VOP je vyznačený v bode 10.5. Vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré bolo účinné v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na takéto znenie VOP sa následné zmeny VOP nevzťahujú.

10.5 Tieto VOP sú účinné odo dňa 1.1.2024.

Načítavanie...
  • Žiadne produkty v košíku.